Szukaj produktu
Ogólne warunki sprzedaży  

     OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY  

„ALINOX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Cel, zakres regulacji oraz obowiązywanie OWS

 

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, mają na celu uregulowanie wzajemnych praw
  i obowiązków wynikających z zawarcia umowy sprzedaży towarów oferowanych przez „Alinox” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Białobrzeskiej nr 47, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód
  w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279327, z kapitałem zakładowym 2.150.000,00 zł, o numerze NIP 6431705926, zwaną dalej Sprzedawcą.
   
 2. OWS obowiązują zawierających ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zwanych dalej Kupującymi, z wyłączeniem osób fizycznych, które zawierają ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
   
 3. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcąi określają wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego. Odstępstwo od stosowania OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami umowy a OWS, zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone umownie przez strony.
   
 4. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia oraz dostępne są na stronie internetowej www.alinox.pl . Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją obowiązujących u Sprzedawcy OWS.Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, przyjęcie przez Kupującego OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
   
 5. Sprzedawcę nie obowiązują żadne warunki sprzedaży lub zastrzeżenia Kupującego sprzeczne z OWS, nawet jeśli Sprzedawca nie wyraził wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków lub zastrzeżeń.
   

§ 2

Postanowienia ogóle

 1. Wszelkie informacje dotyczące oferowanych towarów, przeliczników, tolerancji wymiarowych i wagowych oraz jakości przedstawione przez Sprzedawcę w katalogach, prospektach reklamowych oraz na stronie internetowej mają charakter informacyjny. Dokumentami określającymi w pełni wszelkie informacje techniczne są obowiązujące normy krajowei europejskie.
   
 2. Towar sprzedawany jest ilościowo wg jednostek sprzedaży (np. mb, kg).
   
 3. Kupujący jest odpowiedzialny za to by dane techniczne, jakość i ilość materiału określona w umowie odpowiadała jego potrzebom. Sprzedawca nie odpowiada za prawidłowość doboru zamówionego wyrobu w konkretnym zastosowaniu przez Kupującego lub jego dalszych kontrahentów.
   
 4. Jeżeli nie określono w umowie wymagań jakościowych dla towaru uznaje się, że wyrobyi tolerancje mają być zgodne z odpowiednią normą.
   

§ 3

Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z umową.
   
 2. Sprzedawca zastrzega sobie tolerancję dokładności ilościowej w realizacji umowy dla poszczególnych pozycji na poziomie:

  1)    +/- 15% dla zamówień od 1 do 500 kg w jednym asortymencie;
  2)    +/- 10% dla zamówień powyżej 500 kg w jednym asortymencie.
   
 3. Sprzedająca powinien, jeżeli wymaga tego Kupujący, potwierdzić dane techniczne towaru dołączając do niego odpis stosownego atestu lub świadectwa jakości. Za sporządzenie takiego odpisu Sprzedawca może naliczyć opłatę zgodnie z obowiązującymi stawkami, o ile strony nie uzgodnią inaczej.
   
 4. Jeżeli w umowie inaczej nie ustalono, odbiór towaru następuje w siedzibie Sprzedawcy.
   
 5. Jeżeli w umowie inaczej nie ustalono, Kupujący zobowiązany jest odebrać towar niezwłocznie po powiadomieniu o jego gotowości do wydania. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania,  przy czym przechowywanie towaru może zostać powierzone osobie trzeciej na koszt i ryzyko Kupującego, z zastrzeżeniem innych przysługujących Sprzedawcy praw.
   
 6. W przypadku realizacji dostawy do Kupującego transportem Sprzedawcy, Kupujący ma obowiązek zapewnić możliwość dojazdu do miejsca rozładunku samochodom ciężarowym, zapewnić sprzęt i ludzi do rozładunku oraz sprawdzenia ilości i jakości dostarczonego Towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w towarze oraz opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez Sprzedawcę z powyższych obowiązków. Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami nieuzasadnionego postoju.
   
 7. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie realizacji umowy a termin realizacji ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od stron, w szczególności: nieterminowej dostawy materiału przez kontrahentów Sprzedawcy, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedawcy, w tym opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe itp. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę z ww. przyczyn powoduje, iż Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.
   
 8. W razie opóźnień w zapłatach za towar przez Kupującego oraz nie dokonania w terminie odbioru towaru,  Sprzedawcy przysługuje prawo wstrzymania realizacji kolejnych zamówień do czasu dokonania stosownych płatności lub odbioru towaru.

§ 4

Opakowanie

 

 1. Sprzedawca zapewni opakowanie towaru adekwatne do przewozu.
   
 2. Materiały stosowane do zabezpieczenia towaru stanowią koszt własny Sprzedawcy i nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem palet drewnianych, skrzyń drewnianych, pojemników metalowych, opakowań typu big-bag. Sprzedawca może pobrać kaucję za zwrotne palety w wysokości ustalonej z Kupującym.
   
 3. Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy w terminie 30 dni wymienione w ust. 2 opakowania zwrotne. Jeżeli Kupujący nie dokona w terminie zwrotu bądź zwrócone  opakowania będą uszkodzone lub zniszczone, w sposób  uniemożliwiający ich dalsze użycie, Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami opakowań zwrotnych wg obowiązujących stawek. Do chwili zwrotu Kupujący jest odpowiedzialny za ich zniszczenie lub uszkodzenie.
   
 4. Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedawcę o planowanym terminie zwrotu opakowań, w celu umożliwienia odpowiedniej organizacji ich odbioru.

 

§ 5

Ceny i warunki płatności

 1. Podane ceny są cenami netto – nie zawierają podatku od towarów i usług, chyba żew umowie ustalono inaczej.
   
 2. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Wszelkie inne koszty mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przepakowanie, cięcie, foliowanie, przeładunek i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia, obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.
   
 3. Kupujący ma obowiązek zapłacić za zamówiony towar w sposób oraz w terminie określonym w fakturze VAT. Za termin zapłaty Sprzedający uznaje dzień wpływu środków na konto Sprzedającego.
   
 4. Złożenie przez Kupującego reklamacji na zakupiony towar nie zwalnia go z obowiązku uregulowania w terminie płatności wynikających z wystawionych faktur VAT.
   
 5. W przypadku uregulowania płatności po terminie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej oraz uprawniony jest do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności.

 

§ 6

Reklamacja

 1. Kupujący zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania towarów (instrukcje produkcji), montażu, uruchomienia i obsługi (instrukcja obsługi). Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego tychże instrukcji lub niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.
   
 2. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym  w dniu odbioru. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości oraz jakości dostarczonego towaru powinny zostać spisane na dokumencie podpisanym przez dostawcę (np. liście przewozowym dokumencie WZ), a w przypadku odbioru w siedzibie Sprzedawcy przez pracownika wydającego towar.
   
 3. Kupujący obowiązany jest zgłosić pisemnie reklamację ilościową, niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od odbioru towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu braków ilościowych.
 4. Kupujący obowiązany jest zgłosić pisemnie reklamację dotyczącą jakości niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia odbioru towaru, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jej wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu.
   
 5. Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać nie później jednak niż w ciągu 1 roku od dnia wydania mu towaru.
   
 6. Do pisemnej reklamacji Kupujący obowiązany jest dołączyć dokument wskazany w ust. 2, dokument potwierdzający zakupienie towaru od Sprzedawcy.
   
 7. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez jej przedstawiciela handlowego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
   
 8. Reklamowany przez kupującego towar powinien być dostępny do dyspozycji Sprzedawcy w formie nieprzetworzonej i umożliwiającej dokonanie oględzin i badań oraz zabezpieczony przed dalszym przetworzeniem lub utratą wartości do czasu rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. Na żądanie Sprzedawcy Kupujący obowiązany jest przekazać próbkę reklamowanego towaru.
   
 9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub wadę usunąć. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych roszczeń.
   
 10. Kupujący, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania, może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny.
   
 11. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
   
 12. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody powstałe w wyniku istnienia wad w przypadku zrealizowania uprawnień z tego tytułu zostaje wyłączona.
   
 13. Sprzedawca ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia powiadomić Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Czas ten może być wydłużony, jeżeli będzie tego wymagało przeprowadzenie badań i ekspertyz.

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie swojej nazwy, siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji oraz numeru telefonu. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na dotychczasowy adres uważane są za skuteczne.
   
 2. W razie jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych umowy  rozstrzygają sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie.
   
 3. Nieważność któregokolwiek z postanowień zawartych w OWS nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
   
 4. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z Kupującym umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedającego.
   
 5. Kupujący, zawierając umowę, akceptuje OWS i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.